Staff Member: Fr. Jim Kurtz

Fr. Jim Kurtz

Parochial Vicar
Phone: 724.352.2149